Optagelse på Regensen

Krav for optagelse:

For at kunne blive taget i betragtning skal man ved optagelse opfylde følgende ufravigelige krav:

  • Have bestået 90 ECTS point på en videregående uddannelse

  • Være indskrevet ved Københavns Universitet eller Danmarks Tekniske Universitet

  • Have dansk statsborgerskab

  • Have et vægtet gennemsnit på 7,0 for alle eksamener ved universitetet

Færinger og grønlændere kan få dispensation ift. at have bestået de 90 ECTS point samt gennemsnittet på 7,0. Der optages ikke Ph.D. Studerende.

Foruden de ovenstående krav lægges vægt på ansøgerens motiverede ansøgning og deres økonomiske forhold, da man skal være værdigt trængende for at blive optaget.

Ansøgningen og procedure

I ansøgningen skal der vedlægges:

  • Udfyldt ansøgningsskema (Download skema.)

  • Den nyeste årsopgørelse fra SKAT

  • Dokumentation for indskrivning samt beståede eksamener

  • Én A4-sides motiveret ansøgning

Din ansøgning vil blive vurderet af et udvalg bestående af provsten og fem alumner. Ansøgere, der forventer at bo på Regensen i to år eller mere, foretrækkes. Den motiverede ansøgning bør afspejle din personlighed og eventuelle kreativitet.


Antallet af indflyttere afhænger af antallet af fraflyttende regensianere et givent semester. Der laves en venteliste over de valgte indflyttere, der så kan blive tilbudt et værelse i løbet af det semester, der følger ansøgningsfristen. Ventelisten gælder indtil næste ansøgningsfrist, hvorfor man skal søge igen, hvis man ikke bliver tilbudt et værelse det første semester.

Indflytning kan altså ske op til et halvt år efter ansøgning, men som oftest efter et par måneder.

Næste ansøgningsfrist er d. 4 juni kl. 18:00.

Ansøgningen skal enten sendes med posten til nedenstående adresse eller afleveres personligt mellem 17:00 og 18:00 på dagen for ansøgningsfristen. Personligt fremmøde ændrer ikke ens chance for at blive optaget.

Ansøgningen sendes til:

Stuart Ward

Store Kannikestræde 2

1169 København K


Efter optagelse

At være beboer på Regensen giver adgang til en masser glæder. Foruden at have adresse i Indre By, så bor man også på et af de ældste kollegier i det danske kongerige, og man bliver en del af et fællesskab med en masse traditioner og arrangementer. Man begynder som regel sin regenstid med et mindre værelse og avancerer så ved anciennitet til de større værelser. Huslejen, som er på 1.652 kr. pr. måned samt et månedligt bidrag på 110 kr. til diverse fællesudgifter, er den samme for alle uafhængigt af størrelsen på ens værelse. Huslejen inkluderer internet, vaskeri, el og varme.

Som indflytter bør man være opmærksom på, at man skal stå for at arrangere og afvikle semesterets tre store fester sammen med resten af ens indflytterhold. Desuden er der det første semester en række andre opgaver, der skal varetages, før man kan kalde sig en levende regensianer. Man kan desuden regne med at blive inviteret til foreningernes madklubber, hvor man lærer sine naboer at kende.